Duurzaamheidsinstrumenten

Overzicht van duurzaamheidsinstrumentenDuurzaamheidsinstrumenten

Om duurzaamheid van gebouwen, organisaties en bedrijven aan te tonen bestaan verschillende rekentools, certificaten en keurmerken. Instrumenten die de duurzaamheid in de gebouwde omgeving beoordelen leggen verschillende accenten bij de bepaling van een duurzaamheidsscore. Op deze pagina geven wij een overzicht van veel gebruikte duurzaamheidsinstrumenten voorzien van een korte omschrijving.

Overzicht van duurzaamheidsinstrumenten 

BENG
BENG staat voor bijna energieneutraal gebouw. Vanaf 2021 moeten nieuwe woningen en gebouwen aan de minimale BENG-eisen voldoen. De EPC berekening komt te vervallen en voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning moet een energieprestatieberekening op basis van de NTA 8800 worden ingediend. Bij oplevering wordt getoetst of een gebouw voldoet aan de ontwerpberekening en wordt het van een energielabel voorzien. Nieuwbouw en ingrijpende renovaties moeten aan 3 indicatoren voldoen:

  • Maximale energiebehoefte per jaar in kWh/m² GO.
  • Maximaal primair energiegebruik per jaar in kWh/m² GO.
  • Minimaal aandeel hernieuwbare energie van het totale primaire energiegebruik in %.

BREEAM-NL
BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) is een beoordelingsmethode om de prestatie van gebouwen op het gebied van duurzaamheid te bepalen. BREEAM is ontwikkeld door het Britse BRE (Building Research Establishment) en wordt gebruikt om gebouwen te analyseren en te verbeteren. In Nederland is BREEAM als een keurmerk doorontwikkeld door de DGBC (Dutch Green Building Council). Op basis van een standaard voor een duurzaam gebouw geeft BREEAM op 9 thema’s aan welk prestatieniveau een gebouw heeft. Er wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een gebouw een waardering die kan bestaan uit het label pass, good, very good of excellent. BREEAM kan worden gebruikt voor bestaande gebouwen, nieuwbouw, sloopprojecten en gebieden. Meer informatie, zie: www.breeam.nl

CO2 prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoeringen bij de uitvoeringvan projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. De CO2-ladder richt zich specifiek op de CO2-uitstoot van de totale bedrijfsprocessenvan organisaties en leveranciers. Deze CO2-uitstoot wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van energie- en materiaalgebruik. De ladder resulteert in vijf niveaus, die tot stand komen door weging van de vier aspecten: inzicht, reductie (ambitie) van CO2-emissies, transparantie en participatie in CO2-initiatieven.  

Energielabel
Het energielabel komt voor uit de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen, de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). De EPBD is een richtlijn die alle EU-landen verplicht tot een aantal concrete activiteiten, waaronder minimumeisen voor de energie prestatie van nieuwe en bestaande gebouwen. Het energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur van het woning of utiliteitsgebouw. De overheid heeft een voorbeeldfunctie en huurt of koopt alleen gebouwen met minimaal energielabel C. De energieprestatie van een gebouw wordt weergegeven in de klassen A t/m G (ook A+ t/m A++++ voor nieuwbouw). Het gebruikersgedrag is geen onderdeel van het energielabel, dus een gebouw met een gunstig label hoeft niet noodzakelijkerwijs een laag energieverbruik te hebben. Een energielabel kan worden opgesteld voor bestaande gebouwen en nieuwbouw (momenteel alleen utiliteitsbouw).

GPR Gebouw
GPR Gebouw zet gegevens van een gebouw om naar prestaties op het gebied van kwaliteiten duurzaamheid. Het is in Nederland het meest gebruikte instrument om gebouwgebonden duurzaamheid in kaart te brengen. De overheid vraag een milieuprestatie van minimaal score 7 en bij renovatie een verbeteringvan 2 punten. Het puntensysteem GPR Gebouw, geeft op vijf herkenbare thema’s (energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde) een kwaliteitsscore in de vorm van een rapportcijfer tussen 0 en de 10. Hoe hoger de kwaliteit hoe hoger de score. Een score van 5 komt overeen met het niveau van het Bouwbesluit. GPR gebouw wordt gebruikt voor bestaande gebouwen en nieuwbouw. GPR Stedenbouw wordt gebruikt voor  stedenbouwkundige plannen of herstructurering.

GreenCalc+
Met Greencalc wordt de belasting gemeten die een gebouw gedurende zijn totale bestaan (bouw, exploitatie en sloop) voor het milieu betekent. Heeft een gebouw een milieu-index van minimaal 185 dan is het gebouw ‘duurzaam’. De overheid vraagt een milieuprestatie van minimaal score 200 (of een GPR Gebouw-score) en bij renovatie een verbetering van 60 punten. Materiaal-, energie- en watergebruik krijgen, net als de mobiliteit die een gebouw veroorzaakt, een cijfer. De milieu-index wordt bepaald door de milieubelasting van het betreffende gebouw te vergelijken met die van een referentiegebouw. Dit referentiegebouw met materialen en installaties uit 1990 heeft een milieu-indexvan 100. GreenCalc kan worden gebruikt voor gebouwen of wijken.

Green Key
Green Key is een internationaal keurmerk voor bedrijven in het toerisme, de recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die bezig zijn met duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Green Key is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelatieste communiceren. Om voor de Green Key in aanmerkingte komen moeten ondernemers veel maatregelen nemen met betrekkingtot milieuzorgen MVO. Deze maatregelen zijn deels verplicht, deels optioneel. Green Key Nederland kent drie niveaus: Brons, Zilver en Goud. Hoe meer optionele maatregelen een ondernemer invult, hoe hoger de uitslag is.

Milieubarometer
De milieubarometer (stichting Stimular) is een online meet instrument dat de milieukosten en de milieubelastingvan een bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar maakt. Het is ontwikkeld voor bedrijven die milieukosten willen besparen en hun milieuprestaties zichtbaar willen maken. De milieubarometer is een tool die focus legt op het beheersen van kosten en verbruik van verschillende elementen. De Milieubaromter geeft inzicht in welke milieuaspecten, zoals energie, afval, emissies of papierverbruik, het meest bijdragen aan de totale milieuscore en bijbehorende kosten van een bedrijf. De C02 meter berekent en toont de C02-footprintvan de bedrijfsactiviteiten. De milieubarometer wordt gebruikt voor bedrijven en instellingen.

Passiefhuis

Een passiefhuis is een écht energiezuining, comfortabel gebouw dat volgens de eisen van het passiefhuis concept is gebouwd, getest en gecertificeerd. De eisen voor een passiefhuis zijn als volgt:

  • Het piekvermogen van de verwarming in een passiefhuis mag niet hoger zijn dan 15 kWh per jaar of 10W p/m2 leefruimte.
  • Voor koeling gelden vrijwel dezelfde als de eisen voor verwarming.
  • De totale jaarlijkse energievraag mag niet niet groter dan 120 kWh p/j voor alle installaties per vierkante meter leefruimte zijn.
  • De luchtdichtheid mag maximaal 0,6 luchtwisselingen p/u van de totale inhoud van de woning zijn en wordt getest bij een drukverschil van 50 pa.
  • Het thermisch comfort wordt bereikt door de eis dat de leefruimte niet meer dan 10% van de tijd boven de 25 graden per jaar mag komen.

Tags:

Gerelateerde berichten: