Duurzaamheid begrippen

Duurzaamheid begrippen

Duurzaamheid is tegenwoordig een veel gebruikt begrip. Vaak wordt het woord gebruikt in relatie tot duurzame energie of energiebesparing. Maar duurzaamheid is een breder begrip, het gaat over onze totale “voetafdruk” op aarde. Op deze pagina geven wij een overzicht van veel gebruikte duurzaamheidsbegrippen voorzien van een korte omschrijving.

All-electric

Een gebouw zonder gasaansluiting waar alle warmte en het warme tapwater elektrisch worden opgewekt.

BENG (Bijna energieneutraal gebouw)
BENG staat voor bijna energieneutraal gebouw. Vanaf 2020 moet nieuwbouw aan de minimale BENG-eisen voldoen. Binnen de BENG-indicatoren wordt onderscheidt gemaakt tussen 3 indicatoren:

 • Maximale energiebehoefte per jaar in kWh/m² GO.
 • Maximaal primair energiegebruik per jaar in kWh/m² GO
 • Minimaal aandeel hernieuwbare energie van het totale primaire energiegebruik in %

Cradle to cradle
Cradle to cradle is één van de belangrijkste inspiratiebronnen voor duurzaam bouwen. Het betekent letterlijk “Van wieg tot wieg”. Bij Cradle to Cradle wordt uit gegaan van het hergebruik van materialen zonder kwaliteitsverlies of restproducten. Deze vorm van ‘recycling’ wordt ook wel ‘upcycling’ genoemd, waarbij afval van het gebruikte product de grondstof voor een nieuw product vormt.

Duurzaamheid
Duurzaamheid gaat over onze ‘voetdruk’ op deze aarde. De schaarste van grondstoffen en over de opnamecapaciteit van de atmosfeer. Het is niet eenvoudig aan te geven wat hier allemaal onder dient te verstaan. Maar duurzaamheid gaat verder dan energiezuinigheid. Ook de milieubelasting het de reductie C02-uitstoot en waterverbruik en het herontwikkelen van kansarme gebouwen valt er onder. De nadruk ligt vaak nadruk op nieuwbouw, maar de laatste jaren is er ook steeds meer voor bestaande bouw waar de grootste potentie.

Energieleverend

Een gebouw dat per jaar meer energie opwekt dan dat het verbruikt.

Energieneutraal

Een gebouw dat zijn gebouwgebonden energieverbruik over het hele jaar compenseert met duurzaam opgewekte energie.

EIA (Energie Investerings Aftrek)
De EIA is een fiscale stimuleringsmaatregel voor ondernemers.
Deze belastingaftrek kan worden gebruikt voor investeringen in energiebesparende technieken of duurzame energie. Er bestaat een EIA-lijst met maatregelen die onder de deze ficale aftrekregeling vallen. De EIA is een aftrekpost op de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit houdt in dat een bedrijf winst moet maken om van deze belastingaftrek gebruik te kunnen maken.

EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt)
De EPC is een berekening van de energieprestatie voor nieuwe gebouwen, en werd ingevoerd in 1995.
De overheid stelt vanuit het BouwBesluit eisen aan de minimaal te behalen energieprestatie van nieuwbouw. Deze eisen worden steeds verder aangescherpt. De EPC berekenig moet worden ingediend bij een bouwaanvraag. De EPC wordt met een voorgeschreven rekenmethode bepaald. Hoe lager de waarde, hoe energiezuiniger het gebouw in theorie is. Er bestaat geen verplichte toetsing of een gebouw ook werkelijk aan de berekening voldoet. In de praktijk blijkt dat er tijdens de bouw vaak van de EPC berekening te worden afgeweken.

EI (Energie Index)
De EI wordt gebruikt om de energieprestatie van bestaande gebouwen te berekenen. Er bestaat geen directe relatie tussen de EI en de EPC. Het is een verhoudingsgetal dat de energieprestatie van bestaande woningen en utiliteitsgebouwen aangeeft ten opzichte van soortgelijke woningen of utiliteitsgebouwen met een gelijke gebruiksfunctie.

ESCO (Energy Service Company)
Bedrijven die energiediensten leveren met een gegarandeerde energiebesparing, inclusief de financiering ervan. De basis van de overeenkomst is een energieprestatiecontract. Hierin worden prestatieafspraken  opgesteld. ESCO’s komen in aanmerking voor subsidies en fiscale regelingen. Bij een ESCO is er sprake van een totale ontzorging op het gebied van energiebesparing voor de deelnemer.

MIA (Milieu Investerings Aftrek)
Fiscale stimuleringsmaatregel voor ondernemers.
Voor investeringen die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu. Er is een milieulijst met maatregelen die onder de regeling vallen. De MIA kan gecombineerd worden met de VAMIL (willekeurige afschrijving van milieu-investeringen). De MIA is een aftrekpost op de fiscale winst, dus een bedrijf moet winst maken om er  gebruik van te kunnen maken.

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
MVO is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet), de PPP-benadering. ISO 26000 is de internationale richtlijn voor MvO. De NEN-ISO 26000 is de Nederlandse vertaling. Drie MVO-dimensies: De normen en waarden waar een bedrijf voor staat. De maatschappelijke verantwoordelijkheid. De maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf.

NOM (Nul-op-de-meter)

Nul-op-de-meter betekent dat een gebouw op jaarbasis naast het gebouwgebonden energie ook het huishoudelijke verbruik over het hele jaar compenseert met duurzaam opgewekte energie.

Nul-op-de-rekening

Gebouw waarbij voor het energieverbruik over het hele jaar gezien €0,- of minder betaald wordt. Dit is inclusief huishoudelijk gebruik en vastrecht.

Passiefhuis

Een passiefhuis is een écht energiezuining, comfortabel gebouw dat volgens de eisen van het passiefhuis concept is gebouwd, getest en gecertificeerd. De eisen voor een passiefhuis zijn als volgt:

 • Het piekvermogen van de verwarming in een passiefhuis mag niet hoger zijn dan 15 kWh per jaar of 10W p/m2 leefruimte.
 • Voor koeling gelden vrijwel dezelfde als de eisen voor verwarming, met een uitzondering voor klimaatafhankelijke ontvochtigingsregeling.
 • De totale jaarlijkse energievraag mag niet niet groter dan 120 kWh p/j voor alle installaties per vierkante meter leefruimte zijn.
 • De luchtdichtheid mag maximaal 0,6 luchtwisselingen p/u van de totale inhoud van de woning zijn en wordt getest bij een drukverschil van 50 pa.
 • Het thermisch comfort wordt bereikt door de eis dat de leefruimte niet meer dan 10% van de tijd boven de 25 graden per jaar mag komen.

PPP (People Planet Profit)
Bedacht door John Elkington in 1998. Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Geeft aan dat mens, milieu en winst op een harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden, omdat anders de andere elementen hieronder lijden.

Trias Energetica
Het Trias Energetica is een begrip dat in 1979 aan de TU Delft is bedacht om te komen tot een duurzaam gebouwontwerp. Het Trias Energetica gaat hierbij uit van de volgende drie stappen:

 1. Beperk het energieverbruik in gebouwen door verspilling van energie te voorkomen.
 2. Maak zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie, uit oneindige bronnen om in de energiebehoefte van een gebouw te voorzien.
 3. Maak slechts wanneer dat echt noodzakelijk is gebruik van fossiele brandstoffen voor de energievoorziening in gebouwen, maar dan wel zo efficiënt mogelijk.

Tags:

Gerelateerd: